general_help_center_title

general_help_center_description

Allmenne forretningsbetingelser (AFB)

 1. 1. Gyldighetsområde

  profitrip GmbH (heretter kalt: "roomsXXL.no") driver på www.roomsXXL.no et nettsted for hotellreservasjoner. Brukerne kan søke etter og reservere hotellovernattinger som stilles til disposisjon av forskjellige tilbydere (hetter kalt "reiseytelser") via nettstedet. roomsXXL.no er i denne forbindelse kun formidler. roomsXXL.no arrangerer ikke selv reiser. I tilfelle en reservasjon inngås den aktuelle kontrakten utelukkende mellom brukeren og den aktuelle tilbyderen.

  De allmenne forretningsbetingelsene (AFB) gjelder for all bruk av www.roomsXXL.no. Avvikende, motstridende eller kompletterende forretningsbetingelser blir ikke del av AFB, bortsett fra dersom det er gitt uttrykkelig samtykke til at de skal gjelde.

 2. 2. Bruk av nettstedet

  Reservasjoner på nettstedet kan kun foretas av myndige personer med full rettslig handleevne. På oppfordring må brukere som har foretatt en reservasjon oversende en kopi av passet sitt eller annen legitimasjon til roomsXXL.no. Det foreligger ikke noen rett til bruk av nettstedet eller til å reservere. Dette gjelder spesielt for brukere som allerede er kjent fordi de ikke har gjennomført reisen uten å avbestille eller ikke til fulle har betalt fakturaene sine.

 3. 3. Innholdet i kontrakten mellom bruker og roomsXXL.no

  Når brukeren avgir sine personopplysninger og gjennomfører en reservasjon gir brukeren roomsXXL.no, i oppdrag å formidle en reiseytelse. Brukeren er bundet av reservasjonsoppdraget sitt. Før reservasjonen gjennomføres har brukeren til enhver tid muligheten til å endre eller korrigere reiseopplysninger. roomsXXL.nos kontraktmessige forpliktelser er begrenset til formidling av de tilbudte og reserverbare reiseytelsene. roomsXXL.no er ikke tilbyder og kontraktpartner for reiseytelsen. Reiseytelsen stilles til disposisjon av en tredjepart, og derfor omfattes ikke gjennomføringen av den reserverte reisen av roomsXXL.nos kontraktsmessige plikter. Bestemmelsene i den tyske Reisevertragsrecht (§§ 651a ff. BGB) kommer ikke til anvendelse for kontraktsforholdet mellom reisende og roomsXXL.no.

 4. 4. Reservasjon

  Brukerens reservasjon skjer umiddelbart ved at brukeren velger en oppført reiseytelse som bekreftes på www.roomsXXL.no. Som reservasjon forstås brukerens tilbud om å benytte seg av de tjenesteytelsene som beskrives på www.roomsXXL.no. De opplysningene som er nødvendige for reservasjonen må brukeren angi, sannferdig og fullstendig. Den reservasjonen brukeren har foretatt gjelder først som gjennomført av roomsXXL.no på det tidspunktet brukeren har fått en gyldig hotellvoucher for det reserverte hotellet til nedlastning. Umiddelbart etter reservasjonen er brukeren forpliktet til å sjekke om en hotellvoucher er tilgjengelig for nedlastning. Hvis dette ikke er tilfelle, må brukeren omgående informere roomsXXL.no om dette. I tillegg er brukeren forpliktet til å kontrollere om all informasjon på hotellvoucheren er korrekt. Dersom hotellvoucheren avviker fra den opprinnelige reservasjonen, må brukeren informere roomsXXL.no om dette så det oppdages, f.eks. ved å sende en e-post til service [at] roomsXXL.no.

  Oppfyllelse av reiseytelseskontrakten skjer kun mellom brukeren og tilbyderen av reiseytelsen. Vi henviser derfor også til tilbyderens allmenne forretningsbetingelser. Reklamasjon av reiseytelsen i løpet av reisen skal påviselig rettes direkte til anbyderen, omgående etter at en mangel er oppstått. roomsXXL.no skal samtidig informeres skriftlig om reklamasjonen. Tilbyderens kontraktpartner er kun den brukeren som har foretatt reservasjonen. Videreformidling eller videresalg av reiseytelser som er reservert på roomsXXL.no er ikke tillatt. Det samme gjelder for overføring eller salg av krav overfor tilbydere av reiseytelser. Det er forbudt å foreta en reservasjon i spekulativ eller bedragersk hensikt eller for å utnytte et åpenbart uriktig pristilbud.

  Det er ikke tillatt at én og samme bruker reserverer mer enn fem rom på samme hotell i samme tidsrom på roomsXXL.no. Hvis roomsXXL.no fastslår at en bruker har brukt separate reservasjoner til å reservere mer enn til sammen fem rom, kan reservasjonene bli kansellert av roomsXXL.no og avbestillingsgebyrer kan påløpe. Hvis ikke-tillatte reservasjoner ikke fastslås, kan reisetilbyderen forlange en annen (som regel høyere hotellpris) av brukeren. Hvis en bruker ønsker å reservere mer enn fem rom, kan brukeren henvende seg til roomsXXL.no per e-post.

 5. 5. Betaling

  Ved reservasjon er brukeren forpliktet til å angi et gyldig kredittkort. roomsXXL.no er berettiget til å motta betaling på vegne av ytelsesleverandøren. Som regel belaster roomsXXL.no brukerens kredittkort med det aktuelle beløpet ved reservasjon. Hvis det er mulig for brukeren å betale på hotellet, belastes brukerens kredittkort med sluttbeløpet i lokal valuta av hotellet ved oppholdet. For å sjekke om kredittkortet er gyldig og garantere reservasjonen er tilbyderen av reiseytelsen berettiget til å forregne eventuelle avbestillingsgebyr som på dette tidspunktet er påløpt allerede før ankomst på reisemålet ved å belaste det angitte kredittkortet. Avgifter og valutakurser kan endre seg mellom reservasjonen og kundens opphold. roomsXXL.no forbeholder seg retten til å forregne brukeren for eventuelle ekstrakostnader for betaling med kredittkort, dersom de kan lastes brukeren. I tillegg må brukeren betale et bearbeidelsesgebyr på 0.00 kr for hver reklamasjon eller refusjon. De prisene som er oppgitt på nettstedet er sluttprisene som tilbys av reisetilbyderen, inkludert avgifter og gebyrer. roomsXXL.no gjør oppmerksom på at merverdiavgift ikke oppføres separat på regningen for hotellreservasjoner. Med sin reservasjon frasier brukeren seg retten til en separat MVA-oppføring.

  Hvis lokale avgifter påløper i tillegg til reiseprisen, gjøres brukeren oppmerksom på dette før reservasjonen gjennomføres.

 6. 6. Avbestilling og endring

  Brukerens reservasjon er bindende til den eventuelt avbestilles av brukeren. Brukeren informeres om tilbyderens avbestillingsbetingelser på nettsiden før reservasjon. Med sin reservasjon aksepterer brukeren disse avbestillingsbetingelsene. Avhengig av tilbyderens betingelser er brukeren forpliktet til å betale den avtalte prisen, helt eller delvis, hvis ikke reservasjonen avbestilles i tide. Det samme gjelder når det ikke gjøres bruk av reiseytelsen, og denne ikke avbestilles. roomsXXL.no anbefaler å tegne en avbestillingsforsikring. Ved avbestilling krever roomsXXL.no, uavhengig av tilbyderens betingelser, for tiden et administrasjonsgebyr på 0.00 kr.

  Avbestilling må kun foretas på roomsXXL.no. Hvis avbestillingen foretas direkte hos tilbyderen, kan roomsXXL.no ikke gi noen opplysninger om avbestillingstidspunktet. Hvis brukeren avreise finner sted før den avtalte datoen, er reisetilbyderen berettiget til å forlange skadeserstatning for de dagene brukeren ikke oppholdt seg på det avtalte hotellet.

  Hvis en reservasjon er garantert eller betalt med et kredittkort og det er mistanke om at det foreligger et forsøk på bedrageri, er roomsXXL.no berettiget til omgående å oppfordre brukeren til å sende inn en kopi av det anvendte kredittkortet samt legitimasjon. Hvis brukeren ikke etterkommer denne oppfordringen, er roomsXXL.no berettiget til å kansellere reservasjonen for å forhindre en mulig skade. Videre godtar brukeren at hans/hennes personopplysninger (f.eks. kopi av passet) videreformidles fra tilbyderen av reisetjenesten til roomsXXL.no samt myndigheter. Brukeren er ansvarlig for å være tilgjengelig på det telefonnummeret eller e-postadressen som er oppgitt i reservasjonen.

  Endring av en bekreftet reiseytelse er kun mulig ved avbestilling av den reserverte reisen og en samtidig ny reservasjon av en annen reiseytelse.

 7. 7. Hotellklassifisering og -informasjon

  Hoteller deles inn i internasjonale eller nasjonale kategorier på grunnlag av den enkelte hotelleierens egne vurdering, og denne inndelingen gjenspeiler hotellets fasiliteter, men på en uforpliktende måte. Den informasjonen som er stilt til disposisjon om kategori, innredning og utstyr i rom, hotellets navn og hvem som driver det, hotellets fasiliteter og service er basert på opplysninger fra reisetilbyderen. roomsXXL.no kontrollerer ikke disse opplysningene, og påtar seg heller ikke ansvar for deres fullstendighet eller riktighet. Derfor gir heller ikke roomsXXL.no brukerne noen form for garanti eller forsikringer når det gjelder denne informasjonens riktighet, fullstendighet eller aktualitet. Det samme gjelder for annen informasjon på dette nettstedet som er stilt til disposisjon av tredjepart.

 8. 8. Personvern

  Informasjon om personvern finner du her.

 9. 9. Opphavs- og bruksrett

  Alt datamateriale på roomsXXL.no er opphavsrettslig beskyttet. Mangfoldiggjøring, videreformidling, bruk, salg eller kommersiell bruk av datamaterialet er ikke tillatt og krever skriftlig samtykke fra roomsXXL.no. Kun individuelle reservasjoner kan foretas via nettstedet. En automatisk bruk av nettstedet er ikke tillatt.

 10. 10. Erstatningsansvar

  roomsXXL.no kan kun gjøres ansvarlig i tilfelle forsett og grov uaktsomhet. Hvis en pliktforsømmelse som kan tilordnes skyldes uaktsomhet og det er skjedd et straffansvarlig brudd på en viktig kontraktplikt, er skadeserstatningen roomsXXL.no må yte begrenset til den forutsigbare skaden som vanligvis oppstår i tilsvarende tilfeller. I tilfalle dødsfall eller personskade er roomsXXL.no erstatningsansvarlig i henhold til gjeldende rett. Alle krav på skadeserstatning foreldes ett år etter at de er oppstått. Dette gjelder ikke for krav som gjelder ulovlige handlinger.

  roomsXXL.no påtar seg ikke ansvar for informasjon angående bestemmelser om pass, visa, toll og helse. Brukeren er selv ansvarlig for å innhente informasjon om dette, samt opplysninger om sikkerhetssituasjonen på reisemålet.

  Fraskrivelsen av roomsXXL.no erstatningsansvar omfatter også det personlige erstatningsansvaret til roomsXXL.nos medarbeidere, juridiske representanter og agenter. Som formidler er ikke roomsXXL.no erstatningsansvarlig for reiseytelsens tilgjengelighet på reservasjonstidspunktet eller for at reserverte reiseytelser leveres.

 11. 11. Avsluttende bestemmelser

  Alle opplysninger ble samlet med største omhu. Det kan likevel ikke påtas noe ansvar for mulige feil som er oppstått ved registrering eller overføring av data. Med dagens teknikk kan det ikke garanteres at datakommunikasjonen på Internett er uten feil og/eller til enhver tid tilgjengelig. roomsXXL.no er derfor verken ansvarlig for nettstedets kontinuerlige og uavbrutte tilgjengelighet eller for problemfri levering av e-post. roomsXXL.no kan til enhver tid foreta endringer og/eller forbedringer av dette nettstedet.

  Kontrakten er underlagt tysk rett. Hvis brukeren er kjøpmann, har domstolene der roomsXXL.no utøver sin virksomhet enekompetanse for alle tvister som resulterer direkte eller indirekte av kontraktsforholdet. Det samme gjelder hvis brukeren ikke har verneting i Tyskland eller etter kontraktinngåelsen har flyttet til utlandet eller brukerens bosted eller registrerte oppholdssted er ukjent på tidspunktet for fremsettelse av klagen.

  Avtalt oppfyllelsessted er Hennigsdorf.

  roomsXXL.no påtar seg ikke noen form for ansvar for innhold på tredjeparttilbyderes nettsteder, selv om de er tilkoblet dette nettstedet. For innhold på tilkoblede sider er den enkelt tilbyder eller operatøren av siden ansvarlig. Tilkoblede sider ble på tidspunktet for tilkoblingen sjekket for mulige brudd på rettsregler. Rettsstridig innhold kunne på tidspunktet for tilkoblingen ikke fastslås. Det er ikke mulig å foreta en kontinuerlig kontroll av tilkoblede nettsteder. Så snart roomsXXL.no får kjennskap om lovbrudd, fjernes tilkoblingen omgående.

  Dersom enkelte bestemmelser i denne AFB skulle være ugyldige eller stride mot gjeldende lov, påvirker ikke dette gyldigheten til de øvrige bestemmelsene. I stedet for manglende eller ugyldige bestemmelser gjelder de relevante lovbestemmelsene.

Redaksjonen avslutte: 30. juni 2014

Sertifisert betalingsadministrasjon

Sikkerhetsstandardene til vår betalingsadministrasjon oppfyller de strengeste krav. Denne sertifiseringen bekrefter at det er trygt å betale med kredittkort her.

Flerspråklig kundeservice

Våre flerspråklige reisespesialister tar seg av reservasjonene dine. Vi er tilgjengelige for våre kunder døgnet rundt.

Rask reservasjonsbekreftelse

reservasjonen din bekreftes umiddelbart. Reisedokumentene kan du enkelt og greit skrive ut etter at reservasjonen er gjennomført og bekreftet.